Over ons

Welkom bij KieM, de natuur- en Montessoribasisschool in Leuven voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Onze naam heeft een duidelijke link met de natuur. Een kiem heeft een goede voedingsbodem nodig om tot een hele boom te kunnen uitgroeien. De ontwikkeling van een kind is een beetje hetzelfde, een kind heeft heel wat nodig om zich te ontplooien tot de persoonlijkheid die het in zich draagt. KieM als school wil - naast de thuissituatie - die voedingsbodem bieden, door een rijke leeromgeving te zijn en de mentale voeding te geven op maat van het kind.

Open kijkdagen

Tijdens de open kijkdagen op 15 februari en 9 maart geven we meer informatie en leiden we je graag rond in KieM. Schrijf je hier in voor dit bezoek.

De klasgroep

Onze klasgroepen zijn ingedeeld volgens ontwikkelingsfase waarbij kinderen van drie leeftijden leren van en aan elkaar

ONDERBOUW

Het kind als ontdekker

2,5 tot 6 jaar

MIDDENBOUW

Het kind als verkenner

6 tot 9 jaar

BOVENBOUW

Het kind als wetenschapper

9 tot 12 jaar

Hoe ziet een dag eruit in de onderbouw?

Hoe ziet een dag eruit in de midden- en bovenbouw?

Praktisch

Locatie

KieM

Scheutsite

Zavelstraat 78
3010 Kessel-Lo

Eten en drinken

De leerlingen nemen hun eigen boterhammen en drinkbus met water mee.


De school biedt geen warme maaltijden, wel soep, fruit en een koek aan een kleine bijdrage.

Schooluren
 • We werken 's morgens met een glijdende inlooptijd: de leerlingen komen toe tussen 8:30-9:00.
 • De kleuters hebben les tot 15:30 (woe 11:30).
 • De kinderen van de lagere school hebben op maandag, dinsdag en donderdag school tot 15:45. Op woensdag tot 11:45, op vrijdag tot 15:30.
Opvang
 • Alle dagen 's morgens vanaf 7:45. Op maandag, dinsdag, donderdag van 16:00 – 18:00. Op woensdag van 12:00 – 13:00. Op vrijdag van 15:45 – 18:00.
 • Administratie via Kinderkuren.
 • Telefoonnummer opvang: 0492/15 67 18.

Pedagogie & visie

Education is a natural process carried out by the children.

- MARIA MONTESSORI

Wat zijn de vier pijlers van onze Montessori- en natuurschool?

Het ontwikkelingsproces centraal

De ontwikkeling van het kind is de leidraad voor het leren, niet de leeftijd of het leerjaar. De functie van de leerkracht is cruciaal, die moet een stimulerende omgeving creëren, observeren en op het juiste moment het kind begeleiden naar een volgende leerfase. Al heel vroeg leert het kind zelf verantwoordelijk te zijn.

Hoofd-hart-handen

Hoofd-hart-handen. Dat is de rode draad door onze werking. Via de zintuigen krijgt het kind inzicht in de wereld. We willen dat vlammetje brandende houden. “De handen zijn de instrumenten van het intellect”, zegt Maria Montessori. Het is wetenschappelijk bewezen dat er meer hersenverbindingen ontstaan bij het hanteren van materialen.

Link met de natuur

We willen een natuurschool zijn en het respect voor de natuur en onze planeet op de kinderen overbrengen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elk kind veel in de natuur kan spelen en leren. Dit heeft een positief effect op de zintuiglijke, motorische en sociale ontwikkeling van het kind.

Vredesopvoeding

Vredesopvoeding is zeer kenmerkend voor het Montessorionderwijs. Dit gaat van eigenwaarde en zelfrespect via verdraagzaamheid en respect voor elkaar naar samenwerking binnen de klas, de school en grote ingewikkelde contexten. De rol van de leerkracht is aanzienlijk, namelijk het goede voorbeeld.

De vier pijlers worden toegepast via de 10 Montessoriprincipes

De tien principes in de Montessorivisie vind je hier. Deze volstaan niet om de hele Montessoripedagogie te omvatten. Dr. Maria Montessori is haar hele leven bezig geweest om haar pedagogie verder vorm te geven. Tot op de dag van vandaag evolueert de Montessoripedagogie. Montessorionderwijs is daarom helemaal afgestemd op de vaardigheden die nodig zijn voor de 21ste eeuw.

 • Organisatievorm: drie leeftijden bij elkaar, per ontwikkelingsfase
 • Vrijheid: kinderen hebben veel autonomie en keuzevrijheid
 • Beweging: concreet handelen, doen, experimenteren
 • Concentratie en andere executieve vaardigheden
 • Zelfstandigheid: zelfredzaamheid, zelfregulatie en zelfontplooiing
 • Motivatie: van binnenuit, zonder remmende evaluatiesystemen
 • Interesse: de natuurlijke drang om te leren wordt geprikkeld
 • Betekenisvol: verbanden worden gelegd, leerinhoud worden aan het grote geheel gekoppeld
 • Volwassen interacties: de Montessoribegeleider observeert, helpt, coacht, geeft feedback, geeft het voorbeeld, geeft lesjes, stimuleert, moedigt aan…
 • Orde in de omgeving: de materialen nodigen het kind uit om te leren

VOOP & vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing

Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen (zie https://voop.be). VOOP groepeert een 20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.

VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een vrijzinnig-humanistische visie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinig humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede, kritische maar open kijk.

VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven. Binnen UVV, de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet. VOOP en VONAC onderschrijven in hun gezamenlijke visie als koepel en begeleidingsdienst de kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme (zie https://demens.nu/demens-nu/).

De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij hun schoolvisie kadert binnen de kernwaarden van deMens.nu, VOOP en VONAC.

In beeld

Virtuele rondleiding

Klik hieronder voor een virtuele rondleiding doorheen onze klassen.

Wat vinden onze leerlingen het leukst aan hun school?

Waarom kiezen ouders voor KieM?

Montessori Nu!

De Montessorivisie uitgelegd door de Nederlandse Montessorivereniging. (De Vlaamse en de Nederlandse wetgeving verschilt: in Vlaanderen mogen kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school.)

Drie-eenheid

Het kind, de ouders en de leerkracht vormen samen een drie-eenheid. Allen spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind.

HET KIND

Het leren is een proces dat in het kind zelf gebeurt. Het kind geeft zelf aan wat hem boeit. Pas als het kind zich goed voelt, is leren mogelijk. Is dit niet het geval dan toont het kind dit via signalen en gedrag.

DE OUDERS

De ouders zijn de experten wat hun kind betreft. Bij KieM streven we ernaar dat deze waardevolle expertise de weg vindt naar de leerkracht. We hopen dat elke ouder zich betrokken en welkom voelt in de school en wil ondersteunen en participeren waar mogelijk en nodig.

DE LEERKRACHTEN

De leerkracht is begeleider. Hij of zij observeert, toont, geeft lesjes, stimuleert, moedigt aan, geeft feedback, daagt uit en geeft het goede voorbeeld. De begeleider benadert het kind op een liefdevolle manier.

Steun KieM met je medewerking

Help ons met de schoolwerking

KieM kan je hulp goed gebruiken en er zijn talloze manieren om betrokken te zijn bij onze schoolwerking (klik op de groepen voor meer info):

Help mee via één of meerdere werkgroepen

Onze werkgroepen ontwikkelen allerlei initiatieven om de schoolwerking te optimaliseren:

 • Werkgroep buitenruimte: een veilige omgeving creëren om te spelen, omheining, toiletten buiten?, speeltuig(en), ...
 • Mobiliteit: brengen en halen, kiss & ride, fietspool, carpool, overleg met buurt en overheden, verkeerseducatie, ..
 • Klusploeg en techniek: herstellingen, nieuwe klussen, techniek met kinderen, ...
 • Subsidie en sponsoring: acties, sponsors, crowdfunding, solidariteitsfonds voor giften
 • Coördinatie veiligheid en preventie van luizen, teken, zonnebrand: planning & opvolging, kriebelteam, ...
 • Feesten en evenementen: openingsfeest, schoolfeest, open-deur
 • Gezonde voeding: aankoop en coördinatie van gezonde snacks, soep, workshops, ...
 • Milieu en Natuur: natuurbehoud, natuureducatie, duurzaamheid, moestuin, klimaatacties, ...
 • Vreemde taalonderwijs: activiteiten in een vreemde taal, materiaal maken, kennismaking andere culturen, conversatie oefenen in het Frans, ...
 • Leesbeleid: leesmotivatie, project Lang zullen ze lezen, voorlezen, leesbegeleiding, ...

Help mee via de schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en heeft naast overleg ook een informatie-en communicatierecht ten opzichte van de school.


In onze school worden de leden van de ouder-en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid.

Help mee via de ouderraad

We zien een ouderraad als een meerwaarde voor KieM. Een ouderraad is een initiatief van ouders.


De ouderraad steunt de school op allerlei vlakken.

Help mee met de leerlingenbegeleiding

Kinderen begeleiden kan verschillende vormen aannemen:

 • kinderen van de kiss-&-ride-zone naar KieM begeleiden
 • helpen bij uitstappen
 • kleuters begeleiden bij woensdag buitendag
 • helpen lezen met beginnende lezertjes
 • komen voorlezen
 • mondeling Frans helpen oefenen
 • middagtoezicht
 • voor- of naschoolse opvang
 • begeleiden bij de fietstocht naar en van het zwembad

Help mee met de atelierwerking

Als ouder kan je een voor- en/of namiddag een atelier begeleiden volgens je eigen expertise of interesse.

Help mee met giften

Als montessorischool leggen we onze accenten iets anders dan andere scholen. Om tegemoet te komen aan de gepersonaliseerde aanpak die we binnen KieM voor ogen hebben, kopen we extra lestijden aan. Dit brengt een extra kost met zich mee die we niet kunnen betalen met de financiering die we als gesubsidieerde school ontvangen van de Vlaamse Overheid. Daarom vragen we giften van ouders. Deze willen en mogen we niet verplichten. Giften komen alle KieM-kinderen ten goede, in de vorm van een extra leerkracht in de klas.

Een richtbedrag is 50 euro per kind per maand. We vinden het belangrijk dat ouders voor wie dit financieel niet haalbaar is, hun eigen rekening maken en zelf bepalen wat wel haalbaar is. We richten deze extra lestijden in afhankelijk van de giften die we ontvangen.

Een gift storten kan op het rekeningnummer van Montessori Leuven vzw BE16 9733 6450 0974

Wil je ons helpen bij één of meerdere van deze activiteiten, neem dan zeker contact met ons op.

Kalender

Klik hieronder om de relevante data te openen

Vrije dagen en pedagogische studiedagen

Vrije schooldagen:

 • maandag 26/09/2022
 • vrijdag 17/03/2023
 • vrijdag 30/06/2023 (namiddag)

Pedagogische studiedagen (geen school voor de kinderen):

 • donderdag 01/12/2022
 • woensdag 25/01/2023
 • dinsdag 02/05/2023

schoolvakanties

 • Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
 • Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
 • Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
 • Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023
 • Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
 • Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
 • Pinkstermaandag: 29 mei 2023
 • Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023

Zwemmen

 • dinsdag 13/09/2022
 • dinsdag 27/09/2022
 • dinsdag 11/10/2022
 • dinsdag 25/10/2022
 • dinsdag 08/11/2022
 • dinsdag 22/11/2022
 • dinsdag 06/12/2022
 • dinsdag 20/12/2022
 • dinsdag 17/01/2023
 • dinsdag 31/01/2023
 • dinsdag 14/02/2023 (niet Onyx)
 • dinsdag 28/02/2023
 • dinsdag 14/03/2023
 • dinsdag 28/03/2023
 • dinsdag 25/04/2023
 • dinsdag 09/05/2023
 • dinsdag 23/05/2023
 • dinsdag 06/06/2023 (niet BB, wel kleuters 2017)

 

wieltjesdagen

 • maandag 12/09/2022
 • maandag 24/10/2022
 • maandag 21/11/2022
 • maandag 13/02/2023
 • maandag 27/03/2023
 • maandag 24/04/2023
 • maandag 22/05/2023
 • maandag 05/06/2023
 

Ontmoetingsmomenten met ouders

 • Infoavonden KieM-ouders:
  • onderbouw (kleuter): maandag 05/09/2022
  • middenbouw: dinsdag 06/09/2022
  • bovenbouw: donderdag 08/09/2022
 • Oudercontacten:
  • startgesprekken: 19-21/09/2022
  • midden schooljaar: 16-20/01/2023
  • einde schooljaar: 19-23/06/2023

Extra activiteiten

 • Schoolfeest
  • zaterdag 1 oktober 2022
 • Atelierdagen
  • dinsdag 15 november 2022
  • dinsdag 21 maart 2023
 • Boekenbeurs
  • donderdag 9 en vrijdag 10 februari 2023
 • Meerdaagse uitstap
  • middenbouw: 8-10 mei 2023

bezoekmomenten instappers

 • Bezoekmomenten instappende kleuters, 9:00-10:00
  • dinsdag 25/10/2022
  • dinsdag 20/12/2022
  • dinsdag 24/01/2023
  • dinsdag 14/02/2023
  • dinsdag 28/03/2023
  • dinsdag 16/05/2023
 

Kijkdagen voor nieuwe ouders

 • woensdag 15 februari 2023, 9:00-12:00
 • donderdag 9 maart 2023, 14:00-17:30

Inschrijven kan hier.

 

Contact

Heb je vragen voor het KieM-team?
Laat het weten!
 • School: +32 477 830 570
 • Opvang: +32 492 15 67 18
 • info@kiemmontessori.be
 • Zavelstraat 78, 3010 Kessel-Lo
 • maandag - vrijdag: 8:00 - 18.00
Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief.