april-mei 2022

Aanmelden en inschrijven

Klik op de knop hieronder voor alle info omtrent de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2022-2023. 

Over ons

Welkom bij KieM, de natuur- en Montessoribasisschool in Leuven voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Onze naam heeft een duidelijke link met de natuur. Een kiem heeft een goede voedingsbodem nodig om tot een hele boom te kunnen uitgroeien. De ontwikkeling van een kind is een beetje hetzelfde, een kind heeft heel wat nodig om zich te ontplooien tot de persoonlijkheid die het in zich draagt. KieM als school wil - naast de thuissituatie - die voedingsbodem bieden, door een rijke leeromgeving te zijn en de mentale voeding te geven op maat van het kind.

De klasgroep

Onze klasgroepen zijn ingedeeld volgens ontwikkelingsfase waarbij kinderen van drie leeftijden leren van en aan elkaar

ONDERBOUW

Het kind als ontdekker

2,5 tot 6 jaar

MIDDENBOUW

Het kind als verkenner

6 tot 9 jaar

BOVENBOUW

Het kind als wetenschapper

9 tot 12 jaar

Hoe ziet een dag eruit in de onderbouw?

Hoe ziet een dag eruit in de midden- en bovenbouw?

Praktisch

Locatie

KieM

Scheutsite

Zavelstraat 78
3010 Kessel-Lo

Eten en drinken

De leerlingen nemen hun eigen boterhammen en drinkbus met water mee.


De school biedt geen warme maaltijden, wel soep, fruit en een koek aan een kleine bijdrage.

Schooluren
 • We werken 's morgens met een glijdende inlooptijd: de leerlingen komen toe tussen 8:30-9:00.
 • De kleuters hebben les tot 15:30 (woe 11:30).
 • De kinderen van de lagere school hebben op maandag, dinsdag en donderdag school tot 15:45. Op woensdag tot 11:45, op vrijdag tot 15:30.
Opvang
 • Alle dagen 's morgens vanaf 7:45.
 • Op maandag, dinsdag, donderdag van 16:00 – 18:00.
 • Op woensdag van 12:00 – 13:00.
 • Op vrijdag van 15:45 – 18:00.

Pedagogie & visie

Education is a natural process carried out by the children.

- MARIA MONTESSORI

Wat zijn de vier pijlers van onze Montessori- en natuurschool?

Het ontwikkelingsproces centraal

De ontwikkeling van het kind is de leidraad voor het leren, niet de leeftijd of het leerjaar. De functie van de leerkracht is cruciaal, die moet een stimulerende omgeving creëren, observeren en op het juiste moment het kind begeleiden naar een volgende leerfase. Al heel vroeg leert het kind zelf verantwoordelijk te zijn.

Hoofd-hart-handen

Hoofd-hart-handen. Dat is de rode draad door onze werking. Via de zintuigen krijgt het kind inzicht in de wereld. We willen dat vlammetje brandende houden. “De handen zijn de instrumenten van het intellect”, zegt Maria Montessori. Het is wetenschappelijk bewezen dat er meer hersenverbindingen ontstaan bij het hanteren van materialen.

Link met de natuur

We willen een natuurschool zijn en het respect voor de natuur en onze planeet op de kinderen overbrengen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elk kind veel in de natuur kan spelen en leren. Dit heeft een positief effect op de zintuiglijke, motorische en sociale ontwikkeling van het kind.

Vredesopvoeding

Vredesopvoeding is zeer kenmerkend voor het Montessorionderwijs. Dit gaat van eigenwaarde en zelfrespect via verdraagzaamheid en respect voor elkaar naar samenwerking binnen de klas, de school en grote ingewikkelde contexten. De rol van de leerkracht is aanzienlijk, namelijk het goede voorbeeld.

De vier pijlers worden toegepast via de 10 Montessoriprincipes

De tien principes in de Montessorivisie vind je hier. Deze volstaan niet om de hele Montessoripedagogie te omvatten. Dr. Maria Montessori is haar hele leven bezig geweest om haar pedagogie verder vorm te geven. Tot op de dag van vandaag evolueert de Montessoripedagogie. Montessorionderwijs is daarom helemaal afgestemd op de vaardigheden die nodig zijn voor de 21ste eeuw.

 • Organisatievorm: drie leeftijden bij elkaar, per ontwikkelingsfase
 • Vrijheid: kinderen hebben veel autonomie en keuzevrijheid
 • Beweging: concreet handelen, doen, experimenteren
 • Concentratie en andere executieve vaardigheden
 • Zelfstandigheid: zelfredzaamheid, zelfregulatie en zelfontplooiing
 • Motivatie: van binnenuit, zonder remmende evaluatiesystemen
 • Interesse: de natuurlijke drang om te leren wordt geprikkeld
 • Betekenisvol: verbanden worden gelegd, leerinhoud worden aan het grote geheel gekoppeld
 • Volwassen interacties: de Montessoribegeleider observeert, helpt, coacht, geeft feedback, geeft het voorbeeld, geeft lesjes, stimuleert, moedigt aan…
 • Orde in de omgeving: de materialen nodigen het kind uit om te leren

In beeld

Virtuele rondleiding

Klik hieronder voor een virtuele rondleiding doorheen onze klassen.

Wat vinden onze leerlingen het leukst aan hun school?

Waarom kiezen ouders voor KieM?

Montessori Nu!

De Montessorivisie uitgelegd door de Nederlandse Montessorivereniging. (De Vlaamse en de Nederlandse wetgeving verschilt: in Vlaanderen mogen kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school.)

Drie-eenheid

Het kind, de ouders en de leerkracht vormen samen een drie-eenheid. Allen spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind.

HET KIND

Het leren is een proces dat in het kind zelf gebeurt. Het kind geeft zelf aan wat hem boeit. Pas als het kind zich goed voelt, is leren mogelijk. Is dit niet het geval dan toont het kind dit via signalen en gedrag.

DE OUDERS

De ouders zijn de experten wat hun kind betreft. Bij KieM streven we ernaar dat deze waardevolle expertise de weg vindt naar de leerkracht. We hopen dat elke ouder zich betrokken en welkom voelt in de school en wil ondersteunen en participeren waar mogelijk en nodig.

DE LEERKRACHTEN

De leerkracht is begeleider. Hij of zij observeert, toont, geeft lesjes, stimuleert, moedigt aan, geeft feedback, daagt uit en geeft het goede voorbeeld. De begeleider benadert het kind op een liefdevolle manier.

Steun KieM met je medewerking

Help ons met de schoolwerking

KieM kan je hulp goed gebruiken en er zijn talloze manieren om betrokken te zijn bij onze schoolwerking (klik op de groepen voor meer info):

Help mee via één of meerdere werkgroepen

Onze werkgroepen ontwikkelen allerlei initiatieven om de schoolwerking te optimaliseren:

 • Werkgroep buitenruimte: een veilige omgeving creëren om te spelen, omheining, toiletten buiten?, speeltuig(en), ...
 • Mobiliteit: brengen en halen, kiss & ride, fietspool, carpool, overleg met buurt en overheden, verkeerseducatie, ..
 • Klusploeg en techniek: herstellingen, nieuwe klussen, techniek met kinderen, ...
 • Subsidie en sponsoring: acties, sponsors, crowdfunding, solidariteitsfonds voor giften
 • Coördinatie veiligheid en preventie van luizen, teken, zonnebrand: planning & opvolging, kriebelteam, ...
 • Feesten en evenementen: openingsfeest, schoolfeest, open-deur
 • Gezonde voeding: aankoop en coördinatie van gezonde snacks, soep, workshops, ...
 • Milieu en Natuur: natuurbehoud, natuureducatie, duurzaamheid, moestuin, klimaatacties, ...
 • Vreemde taalonderwijs: activiteiten in een vreemde taal, materiaal maken, kennismaking andere culturen, conversatie oefenen in het Frans, ...
 • Leesbeleid: leesmotivatie, project Lang zullen ze lezen, voorlezen, leesbegeleiding, ...

Help mee via de schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en heeft naast overleg ook een informatie-en communicatierecht ten opzichte van de school.


In onze school worden de leden van de ouder-en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid.

Help mee via de ouderraad

We zien een ouderraad als een meerwaarde voor KieM. Een ouderraad is een initiatief van ouders.


Eind vorig schooljaar is de ouderraad al enkele keren samengekomen. Alle KieM-ouders zijn welkom, .

Help mee met de leerlingenbegeleiding

Kinderen begeleiden kan verschillende vormen aannemen:

 • kinderen van de kiss-&-ride-zone naar KieM begeleiden
 • helpen bij uitstappen
 • kleuters begeleiden bij woensdag buitendag
 • helpen lezen met beginnende lezertjes
 • komen voorlezen
 • mondeling Frans helpen oefenen
 • middagtoezicht
 • voor- of naschoolse opvang
 • begeleiden bij de fietstocht naar en van het zwembad

Help mee met de atelierwerking

Als ouder kan je een namiddag een atelier begeleiden volgens je eigen expertise of interesse. Dit starten we op van zodra het pandemieniveau het toelaat. Binnenkort vind je hier meer informatie.

Help mee met giften

Als montessorischool leggen we onze accenten iets anders dan andere scholen. Om tegemoet te komen aan de gepersonaliseerde aanpak die we binnen KieM voor ogen hebben, kopen we extra lestijden aan. Dit brengt een extra kost met zich mee die we niet kunnen betalen met de financiering die we als gesubsidieerde school ontvangen van de Vlaamse Overheid. Daarom vragen we giften van ouders. Deze willen en mogen we niet verplichten. Giften komen alle KieM-kinderen ten goede, in de vorm van een extra leerkracht in de klas.

Een richtbedrag is 50 euro per kind per maand. We vinden het belangrijk dat ouders voor wie dit financieel niet haalbaar is, hun eigen rekening maken en zelf bepalen wat wel haalbaar is. We richten deze extra lestijden in afhankelijk van de giften die we ontvangen.

Een gift storten kan op het rekeningnummer van Montessori Leuven vzw BE16 9733 6450 0974

Wil je ons helpen bij één of meerdere van deze activiteiten, neem dan zeker contact met ons op.

Kalender

Klik hieronder om de relevante data te openen

Vrije dagen en pedagogische studiedagen

Vrije schooldagen:

 • 24/09/2021
 • 7/02/2022
 • 24/12/2021 (namiddag)
 • 30/06/2022 (namiddag)

Pedagogische studiedagen (geen school voor de kinderen):

 • 18/10/2021
 • 26/01/2022
 • 18/03/2022

Zwemmen

 • dinsdag 14/09/2021
 • dinsdag 28/09/2021
 • dinsdag 12/10/2021 (niet Lapis Lazuli)
 • dinsdag 26/10/2021
 • dinsdag 9/11/2021
 • dinsdag 23/11/2021
 • dinsdag 7/12/2021
 • dinsdag 21/12/2021
 • dinsdag 18/01/2022
 • dinsdag 1/02/2022
 • dinsdag 15/02/2022
 • dinsdag 15/03/2022
 • dinsdag 29/03/2022
 • dinsdag 26/04/2022
 • dinsdag 10/05/2022
 • dinsdag 24/05/2022
 • dinsdag 7/06/2022
 • dinsdag 21/06/2022
 

wieltjesdagen

 • maandag 13/09/2021
 • maandag 25/10/2021
 • maandag 22/11/2021
 • maandag 20/12/2021
 • maandag 17/01/2022
 • maandag 14/02/2022
 • maandag 28/03/2022
 • maandag 25/04/2022
 • maandag 23/05/2022
 • maandag 20/06/2022
 

Ontmoetingsmomenten met ouders

 • Infoavonden KieM-ouders:
  • onderbouw (kleuter): maandag 6/09/2021
  • middenbouw: dinsdag 7/09/2021
  • bovenbouw: donderdag 9/09/2021
 • Oudercontacten:
  • startgesprekken: 20-22/09/2021
  • midden schooljaar: 17-25/01/2022
  • einde schooljaar: 15-24/06/2022
 • Bezoekmomenten instappende kleuters, 9:00-10:00
  • 26/10/2021
  • 21/12/2021
  • 25/10/2022
  • 22/02/2022
  • 29/03/2022
  • 24/05/2022

Kijkdagen voor nieuwe ouders

De kijkdagen staan gepland op:
 • woensdag 23 februari 2022, 9:00-12:00 (online)
 • donderdag 17 maart 2022, 14:00-17:30 (vermoedelijk online)

Wijzigingen omtrent de kijkdagen vind je op de website https://meldjeaan.leuven.be

 

Contact

Heb je vragen voor het KieM-team?
Laat het weten!
 • +32 477 830 570
 • info@kiemmontessori.be
 • Zavelstraat 78, 3010 Kessel-Lo
 • maandag - vrijdag: 8:00 - 18.00
Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief.