OVER ONS

KieM, de natuur- en montessoribasisschool in Leuven voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Onze projectgroep is volop bezig met de oprichting van een basisschool in Leuven. Deze natuur- en montessorischool krijgt de naam KieM.

Deze naam heeft een duidelijke link met de natuur. Een kiem heeft een goede voedingsbodem nodig om tot een hele boom te kunnen uitgroeien. De ontwikkeling van een kind is een beetje hetzelfde, een kind heeft heel wat nodig om zich te ontplooien tot de persoonlijkheid die het in zich meedraagt. KieM als school wil -naast de thuissituatie- die voedingsbodem bieden, door een rijke leeromgeving te zijn en de mentale voeding te geven op maat van het kind.

Het ontwikkelingsproces centraal

De ontwikkeling van het kind is de leidraad voor het leren, niet de leeftijd of het leerjaar. De functie van de leerkracht is cruciaal, die moet een stimulerende omgeving creëren, observeren en op het juiste moment het kind begeleiden naar een volgende leerfase. Al heel vroeg leert het kind zelf verantwoordelijk te zijn.

Hoofd-hart-handen

Hoofd-hart-handen. Dat is de rode draad door onze werking. Via de zintuigen krijgt het kind inzicht in de wereld. We willen dat vlammetje brandende houden. “De handen zijn de instrumenten van het intellect.”, zegt Maria Montessori. Het is wetenschappelijk bewezen dat er meer hersenverbindingen ontstaan bij het hanteren van materialen.

Link met de natuur

We willen een natuurschool zijn en het respect voor de natuur en onze planeet op de kinderen overbrengen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elk kind veel in de natuur kan spelen en leren. Dit heeft een positief effect op de zintuiglijke, motorische en sociale ontwikkeling van het kind.

Vredesopvoeding

Vredesopvoeding is zeer kenmerkend voor het montessorionderwijs. Dit gaat van eigenwaarde en zelfrespect via verdraagzaamheid en respect voor elkaar naar samenwerking binnen de klas, de school en grote ingewikkelde contexten. De rol van de leerkracht is aanzienlijk, namelijk het goede voorbeeld.

De klasgroep

Warme en huiselijke sfeer, dezelfde ontwikkelingsfase, drie leeftijden bij elkaar, samenwerking.

Praktisch

Locatie

Zavelstraat 78

3010 Kessel-Lo

Schooluren

glijdende inlooptijd 8:30-9:00

glijdende uitlooptijd 15:30-16:00

Maaltijden

eigen boterhammen

de school biedt geen warme maaltijden, wel soep

Tussendoortjes

de school voorziet fruit & koek
aan een kleine bijdrage

Drank

drinkbus met water
of water van school

Vrije dagen

2 vrije dagen
2 pedagogische studiedagen

Opvang

vanaf 7:45
tot 18:00 (woe 13:00)

Pedagogie & Visie

“Education is a natural process carried out by the children.” Maria Montessori

De vier pijlers van KieM:

 • het ontwikkelingsproces centraal
 • link met de natuur
 • leren met hoofd, hart en handen
 • vredesopvoeding

De tien principes in de Montessorivisie vind je hieronder. Deze volstaan niet om de hele Montessoripedagogie te omvatten. Dr. Maria Montessori is haar hele leven bezig geweest om haar pedagogie verder vorm te geven. Tot op de dag van vandaag evolueert de Montessoripedagogie. Montessorionderwijs is daarom helemaal afgestemd op de vaardigheden die nodig zijn voor de 21ste eeuw.

 • organisatievorm: drie leeftijden bij elkaar, per ontwikkelingsfase
 • vrijheid: kinderen hebben veel autonomie en keuzevrijheid
 • beweging: concreet handelen, doen, experimenteren
 • concentratie en andere executieve vaardigheden
 • zelfstandigheid: zelfredzaamheid, zelfregulatie, zelfontplooiing
 • motivatie: van binnenuit, zonder remmende evaluatiesystemen
 • interesse: de natuurlijke drang om te leren wordt geprikkeld
 • betekenisvol: verbanden worden gelegd, leerinhoud worden aan het grote geheel gekoppeld
 • volwassen interacties: de montessoribegeleider observeert, helpt, coacht, geeft feedback, geeft het voorbeeld, geeft lesjes, stimuleert, moedigt aan …
 • orde in de omgeving: de materialen nodigen het kind uit om te leren
0
Ingeschreven kinderen
0
Jaren Montessori ervaring van leden
0
Leden in de werkgroepen
0
Bezochte Montessorischolen

Drie-eenheid

Het kind, de ouders en de leerkracht vormen samen een drie-eenheid. Allen spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind.

Het kind

Het leren is een proces dat in het kind zelf gebeurt. Het kind geeft zelf aan wat hem boeit. Pas als het kind zich goed voelt, is leren mogelijk. Is dit niet het geval dan toont het kind dit via signalen en gedrag.

De ouders

De ouders zijn de experten wat hun kind betreft. Bij KieM streven we ernaar dat deze waardevolle expertise de weg vindt naar de leerkracht. We hopen dat elke ouder zich betrokken en welkom voelt in de school en wil ondersteunen en participeren waar mogelijk en nodig.

De leerkrachten

De leerkracht is begeleider. Hij of zij observeert, toont, geeft lesjes, stimuleert, moedigt aan, geeft feedback, daagt uit en geeft het goede voorbeeld. De begeleider benadert het kind op een liefdevolle manier.

De ruime omgeving

Broers, zussen, grootouders, andere opvoeders, vriendjes… allemaal horen ze tot de leefwereld van het kind. Op één of andere manier beïnvloeden ze allen de ontwikkeling van het kind.

In beeld

Beelden zeggen meer dan woorden. Kijk ook naar onze blogs op montessorileuven.be.

Montessori nu !

De Montessorivisie uitgelegd door de Nederlandse Montessori Vereniging. (De Vlaamse en de Nederlandse wetgeving verschilt: in Vlaanderen mogen kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school.)

Een ochtend in een Montessoriklas

Neem een kijkje in een Montessoriklas.

Steun KieM

KieM heeft goede grond nodig om tot volle ontwikkeling te komen: geloof, kansen en geld. Help je mee?

Investeren kan via: Socrowd. Met een aandeel van €100 kan je KieM al helpen om een lening te krijgen.

Overschrijven kan op: Montessori Leuven vzw, BE16 9733 6450 0974, met vermelding van: Gift en je e-mailadres.

Lees hieronder zeker verder om meer te weten te komen over: het initiatief, waarvoor de giften gebruikt worden, waarom je geld zou schenken, over de projecteigenaar en wat er voor jou inzit.

Kalender

Tijdens het schooljaar 2019-2020 voorzien we een aanbod voor leerkrachten en ouders.

Werkgroepen, ouderraad en schoolraad

Hieronder vind je meer informatie over de werkgroepen die we zullen opstarten. Binnenkort verschijnt hier een link om te kunnen intekenen voor een bepaalde werkgroep. Want het is fantastisch om een school te dragen met de hele gemeenschap! Samen kunnen we meer!!

De schoolraad

Uit het schoolreglement: “Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel en lokale sociale, economische en culturele gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie-en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school worden de leden van de ouder-en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid.

De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.”

De ouderraad

Uit het schoolreglement: “Als opstartende school is er nog geen ouderraad. De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.”

We zien een ouderraad als een meerwaarde voor KieM. Een ouderraad is een initiatief van ouders.

De werkgroepen

Het KieM-team zal verschillende werkgroepen inrichten om de steun -die uit alle hoeken komt- te kanaliseren. Deelname aan een werkgroep heeft alvast vele voordelen:

 • Je bent op die manier betrokken bij de school. In elke werkgroep zit minstens één lid van het KieM-team.
 • Het betekent een hele hulp voor het team, zo kunnen de leerkrachten zich meer focussen op de pedagogische en didactische taken, dus de begeleiding van elk KieM-kind.
 • Zo bouw je relaties op met andere ouders, de teamleden, vrijwilligers, …
 • Kwaliteit, want samen kan je meer expertise in huis halen.
 • Zeker in de opstartfase zijn werkgroepen gewoon nodig om van KieM een succes te maken.
 • Het schenkt je plezier om je te kunnen inzetten voor deze schoolgemeenschap.
De werkgroepen zijn:
 • Buitenruimte: een veilige omgeving om te spelen, omheining, toiletten buiten, speeltuig(en), …
 • Coördinatie schoonmaak, was en luizen: planning & opvolging
 • Feesten en evenementen: openingsfeest, schoolfeest, open-deur, …
 • Financiën: acties, sponsors, crowdfunding, crowdlending, solidariteitsfonds voor giften
 • Gezonde voeding: aankoop en coördinatie van gezonde snacks, soep, workshops, …
 • Klusploeg: trapleuning, enkele binnendeuren, schilderwerken, sanitair, meubilair in elkaar zetten of verhuizen, kapstokken, …
 • Milieu en Natuur: natuurbehoud, natuureducatie, duurzaamheid, moestuin, klimaatacties, …
 • Mobiliteit: brengen en halen, kiss & ride, fietspool, carpool, …
 • Partnerschappen in Scheut

Ontmoetingsmomenten met ouders

We willen graag de ouders leren kennen. We willen informeren en inspireren. We zien de montessoripedagogie niet alleen als onderwijsvorm maar ook als opvoedingsfilosofie. We creëren ook kansen voor ouders om elkaar te ontmoeten. Daarom organiseren we volgende ontmoetingsmomenten. Kostprijs: gratis.

zaterdag 21 september | 14:00-16:00 | Gezinsdag: herfstwandeling | Speelbergparking, Weertsedreef 31, 3053 Oud-Heverlee

maandag 4 november | 19:30-22:00 | Gespreksavond: Een Montessoricrèche? | Wijnbergenstraat 26, 3010 Kessel-Lo

donderdag 21 november | 19:30-22:00 | Ouderavond: Montessori filmavond | Wijnbergenstraat 26, 3010 Kessel-Lo

dinsdag 18 februari | 19:30-22:00 | Infoavond KieM | Gemeenschapscentrum Bosstraat, Bosstraat 28, 3012 Wilsele

dinsdag 3 maart | 19:30-22:00 | Infoavond KieM | Gemeenschapscentrum Bosstraat, Bosstraat 28, 3012 Wilsele

donderdag 19 maart | 8:30-15:00 | Start inschrijvingen KieM – Deze datum is uitgesteld van overheidswege omwille van het Coronavirus. | Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A, 3010 Kessel-Lo

weekend 20-21 juni | 10:00-17:00 | Klusdagen (onder voorbehoud) | KieM, Zavelstraat 78, 3010 Kessel-Lo

weekend 4-5 juli | 10:00-17:00 | Klusdagen | KieM, Zavelstraat 78, 3010 Kessel-Lo

weekend 18-19 juli | 10:00-17:00 | Klusdagen | KieM, Zavelstraat 78, 3010 Kessel-Lo

maandag 31 augustus | 17:00-19:00 | Infomoment & Open-klas-dag voor de kinderen en hun ouders die starten op 1 september | KieM, Zavelstraat 78, 3010 Kessel-Lo

Bestuur & overleg met externen

Montessori Leuven vzw fungeert als schoolbestuur van KieM. In de hoedanigheid van vzw zijn er verschillende overlegorganen nodig: de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Heb je interesse om lid te zijn van de Algemene Vergadering, hou dan zeker de nieuwsbrief in het oog.

Het dagelijks bestuur heeft ook regelmatig contact met externen:

 • stad Leuven
 • Vlaamse Overheid
 • partner-montessorischolen
 • Inspectiedienst
 • Externe dienst voor preventie op het werk
 • Onderwijskoepels

Contact

Heb je vragen voor het KieM-team? Laat het weten!

+32 477 388 467

info@kiemmontessori.be

3010 Kessel-Lo, Belgium

maandag - vrijdag: 8:00 - 18.00

Nieuws

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief.